Bodemonderzoek Noord Brabant

Doorgaans zijn er bij bodemonderzoek Noord Brabant of elders in het land een aantal stappen te doorlopen. De Maat Advies start met een historisch bodemonderzoek, waarvoor documentatie wordt opgevraagd bij de gemeente. Daarna kan veldwerk worden uitgevoerd, waarbij bodemmonsters worden genomen. Deze worden geanalyseerd door een gecertificeerd laboratorium. Ten slotte ontvangt u een rapportage die aantoont dat de desbetreffende grond wel of niet verontreinigd is, bijvoorbeeld met asbest. Zoekt u begeleiding bij een saneringstraject, bijvoorbeeld na het aantreffen van asbest? Dan kunnen wij u verder helpen, met een second opinion bodemonderzoek, uitvoeringsbegeleiding bij bodemsanering of met projectbegeleiding en een saneringsplan. Meer informatie hierover kan je vinden op het internet.

Bodemonderzoek

Om de bodemkwaliteit van een bepaalde locatie vast te leggen en de kosten te beperken, worden er in het algemeen een klein aantal grondboringen uitgevoerd en peilbuizen geplaatst. Van de genomen grond- en grondwatermonsters wordt op basis van veldwaarneming vervolgens weer een beperkt aantal geselecteerd en in een laboratorium geanalyseerd. Om te kunnen waarborgen dat er na het uitvoeren van een bodemonderzoek Noord Brabant een betrouwbare inschatting gemaakt kan worden van de bodemkwaliteit ter plaatse en om onderzoeken onderling te kunnen vergelijken, moeten de onderzoeken uitgevoerd worden volgens vastgestelde protocollen.

Bodem

De bodem is de bovenste laag van de aardkorst, maar de definitie in de bodemkunde is specifieker, namelijk die laag van de aardkorst die door planten beworteld wordt, of waarin zich bodemvormende processen afspelen. Volgens deze definitie maken vast gesteente en de natte ongerijpte ondergrond van losse sedimenten geen onderdeel uit van de bodem. De bodemvormende processen leiden tot veranderingen in de samenstelling van de bodem, die onder andere zichtbaar worden in de vorming van bodemhorizonten. De termen bodem en grond worden in de volksmond vaak door elkaar heen gebruikt, maar de laatste heeft een ruimere betekenis. Voor het begrijpen van natuurlijke processen en de werking van ecosystemen is bodemkunde onontbeerlijk. De mens maakt op veel verschillende manieren gebruik van bodemfuncties. Een bodemonderzoek Noord Brabant is handig om er achter te komen hoe goed en stevig de bodem daadwerkelijk is. 

Noord Brabant

Noord-Brabant is een provincie in het zuiden van Nederland. De hoofdstad van de provincie is ‘s-Hertogenbosch. Eindhoven is met ruim 234.000 ingezetenen de gemeente met het grootste aantal inwoners; de grootste gemeente qua oppervlakte is Altena dat ruim 200 km² meet. Noord-Brabant telt circa 2,5 miljoen inwoners. Noord brabant staat om nummer twee grootste provincie van nederland. Gelderland is qua landoppervlak iets groter dan bodemonderzoek Noord Brabant.